Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Therapeut: Bardhan Martosemito;
 2. Bedrijf: Praktijk Medisch Shiatsu Therapie;
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die een behandeling overeenkomst aangaat met de therapeut;
 4. Sessie: een afspraak ten behoeve van de uitvoering van een begeleiding en persoonlijke trainingssessie

Artikel 2 – De Therapeut

Naam: Bardhan Martosemito
E-mailadres: martosem@kpnmail.nl
Website: www.shiatsubardhan.nl
KvK-nummer: 30263791
Bank: NL42 ABNA 0428059252

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de therapeut en op elke overeenkomst tussen therapeut en cliënt;
 2. Voordat een behandeling overeenkomst wordt gesloten, wordt de cliënt gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 4 – De behandeling overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand met de therapeut als zodanig;
 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de client van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

Artikel 5 – Behandelingssessies

 1. Intake gesprek
 2. Tijdens de behandeling wordt diagnose gesteld, deze wordt vergeleken met de intake gesprek.
 3. De eerste behandelingssessie bestaat altijd uit 3 sessies van 1 behandeling per week;
 4. Vervolgtrajecten wordt: 1 behandeling per 2 weken, 1 behandeling per 3 weken en daarna 1 behandeling per 4 weken uitgevoerd.

Artikel 6 – Behandelingen

 1. Behandelingen dienen tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden geannuleerd bij de therapeut. Indien een behandeling korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal de behandeling doorberekend worden en verliest de cliënt daarmee het recht nog later de behandeling in te halen;

Artikel 7 – Tarieven

 1. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

Artikel 8 – Betaling

 1. De declaratie dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn;
 2. De cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de therapeut te melden;

In geval van wanbetaling van de cliënt heeft de therapeut met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bardhan Martosemito. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bardhan Martosemito is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Bardhan Martosemito, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bardhan Martosemito is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bardhan Martosemito niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Bardhan Martosemito aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.

Frame

Het is niet toegestaan deze site te framen.